Ніхто з нас не здатний існувати в світі, не уміючи орієнтуватися в ньому. Ця орієнтація може відбуватися успішно лише в тому випадку, якщо людина володіє здатністю до адекватного відображення, відтворення й осягнення навколишньої дійсності. Саме з цієї причини проблема пізнання людиною світу і реальності хвилює людей з давніх часів. Вивчає цю проблему (і безліч пов’язаних з нею) теорія пізнання.

Суть і основні проблеми теорії пізнання

Теорія пізнання, звана також эпистемологией і гносеологией, – це розділ філософської науки, що вивчає особливості природи пізнання і його можливості, питання відношення знання до дійсності; досліджує загальні передумови пізнання і виявляє умови його істинності й достовірності. Варто зауважити, що, наприклад, на відміну від психології і фізіології, аналізують індивідуальні психічні механізми, що призводять людини до пізнавального результату, теорія пізнання робить упор на загальні підстави, що пропонують розглядати цей результат як знання, що виражає істинну картину світу.

Гносеологія стала сферою філософського знання задовго до того, як сформувалася сучасна наука, а до складу філософії увійшла ще в античні часи. Сталося це завдяки появі підходу, який змінив погляд на процес пізнання взагалі. Він став розглядатися не як щось природне, що закладено в людській природі, а як те, що піддається контролю. Щоб спростити розуміння, наведемо головні етапи розвитку епістемології, зумовлені розширенням досліджуваних факторів пізнання:

 • Спочатку пізнання сприймалося як діяльності розуму. Вивчалася техніка мислення, а центральне місце у всьому напрямку займала логіка.
 • Пізніше головною дисципліною в гносеології стала методологія. Став вивчатися чуттєвий і практичний досвід, люди почали досліджувати взаємозв’язок розуму і почуттів, технології дослідного і експериментального дослідження.
 • Нарешті, до уваги були прийняті всі підстави й способи пізнання, внаслідок чого з’явилися нові гносеологічні школи, такі як сциентизм, семіотика, феноменологія, герменевтика та теорія неявного знання.

У результаті основною ідеєю теорії наукового пізнання стало те, що пізнання має дві форми, які розглядаються як сторони пізнавальної діяльності, – це чуттєве і раціональне пізнання.

Чуттєве пізнання залежить від отримання інформації із зовнішнього світу через нервову систему і органи почуттів. Тут усі знання обробляються і зберігаються у вигляді наочних образів. Головні форми чуттєвого пізнання – це відчуття, сприйняття і уявлення. А основу раціонального пізнання становить абстрактно-логічне мислення. Реальність осмислюється через узагальнені символічні знакові засоби. Головні форми раціонального пізнання – це поняття, судження і умовивід.

Пізнавальний потенціал людини спирається головним чином на здатність раціонально пізнавати. Чуттєве ж пізнання частіше порівнюється (відносно, звичайно) з пізнанням, властиве вищим тваринам. А операції на зразок зіставлення, розрізнення та об’єднання інформації однакові для обох видів пізнання.

Таким чином, у гносеології є два основних напрямки – це ідеалізм і матеріалізм. І узагальнюючи наукові прийоми і методи, про які ми ще скажемо, теорія наукового пізнання служить філософсько-методологічною основою науки. Її завдання полягають у проведенні досліджень, аналізі існуючих напрямків і критиці.

Будучи вченням про пізнання, епістемологія розглядає суб’єкт, що має свідомість і волю, і протистоїть цьому суб’єкту об’єкт, який не залежить від свідомості та волі суб’єкта і пов’язаний з ним тільки пізнавальними відносинами. Звучить все це дещо хитромудро, тому пропонуємо вам додатково подивитися невеликий відеоурок.

Закінчивши попередній блок на те, що гносеологія розглядає взаємодії суб’єкта і об’єкта в процесі пізнання, буде логічним продовжити бесіду розглядом методів і проблем теорії пізнання. Для початку скажемо про проблеми.

Проблеми теорії пізнання

Перша проблема полягає у з’ясуванні природи пізнання, визначення умов і засад пізнавального процесу. Простіше кажучи, основне її питання такий: «Чому людський розум намагається зрозуміти, що відбувається?». А разом з пошуком відповідей на нього вивчаються такі умови як світ у всьому його різноманітті, людина, яка є продуктом цього світу, і форми відображення світу в пізнавальній діяльності (почуття і думки). Лише за наявності цих трьох складових є сенс говорити про пізнання.

Друга проблема полягає у визначенні кінцевого джерела знань і характеристиці об’єктів пізнання. Питання цієї проблеми: «Звідки пізнання бере вихідні дані?», «Що є об’єктом пізнання?» і «Які існують об’єкти пізнання?». Як джерело вихідної інформації розглядається весь навколишній світ, а в якості об’єкта пізнання – світ соціальний і природний.

Третя проблема фокусується на суб’єкта пізнання. Її питання: «Що є суб’єктом пізнання?» і «Яка роль суб’єкта в процесі взаємодії з об’єктом?». За суб’єкт, як правило, береться людина, соціальна група або суспільство взагалі, дії якого спрямовані на отримання знань, що відтворюють дійсність і виражаються мовою. Пізнавальний процес може коригуватися суб’єктом або за індивідуальною (виходячи з особистих потреб і інтересів), або колективну (виходячи з групових потреб та інтересів) лінії.

Четверта проблема передбачає дослідження змісту, форм і закономірностей процесу пізнання, відстеження розвитку знання через чуттєве і раціональне пізнання, а також виявлення закономірностей цього процесу розвитку, його суперечностей і їх вирішення.

П’ята проблема пов’язана з оцінкою результатів пізнання. Ставляться питання: «Що є істина?», «Які співвідношення між істиною і оманою?» і «Як можна знайти істину і за якими критеріями вона оцінюється?»

Процеси пізнання, що відбуваються в психіці і службовці моделлю пізнавальних процесів в психологічній науці, не є вичерпними. Пізнавальний процес (разом з проблемами появи і функціонування знання) стосується і безлічі інших наук, так чи інакше, його досліджують. Практична діяльність в цій області супроводжувала людство і суспільство протягом всієї історії їх розвитку.

Методи теорії пізнання

Всі методи теорії пізнання засновані на декількох базових передумовах:

 • об’єкт пізнання (тобто всі «речі») існують об’єктивно і не залежать від суб’єкта пізнання, всі вони доступні пізнанню людини;
 • змістовна частина знання об’єктивно зумовлена існуванням дійсності, що не залежить від свідомості людини;
 • головним джерелом знання є відчуття, що представляють собою образи об’єктів дійсності;
 • раціональне пізнання відмінно від чуттєвого тим, що опосередкована пізнанням, що впливає на формування понять;
 • мислення суб’єктивно, а не тільки соціально і фізіологічно (дійсність відображається суб’єктивно, приймаючи різні форми);
 • суб’єктивність мислення може виступати джерелом помилок і помилок;
 • раціональне пізнання взаємопов’язане з мовою, грає роль засобу матеріалізації пізнавального процесу та його результатів;
 • метод пізнання обумовлений особливостями пізнаваних об’єктів, умовами пізнання та його цілями.

Будь гносеологических методів бере до уваги ці передумови, і вибудовується з їх урахуванням. Самих же методів існує кілька великих груп. Коротко розповімо про них, намагаючись не втратити суть.

Всі методи наукового пізнання поділяються на дві великі групи:

 • Загальнонаукові методи. Сюди входять емпіричні методи, такі як моделювання, факт, експеримент, опис і спостереження, а також теоретичні методи, такі як логічний і історичний методи, абстрагування, дедукція, індукція, синтез і аналіз.
 • Частнонаучные методи. Ці методи відносяться до конкретних наук, наприклад у біології є метод рефлексів і анатомування, в соціології – обробка статистики та анкетування, в хімії – метод спектрального аналізу і т. д.

Крім того, у науковому пізнанні є ще й два рівні пізнання – емпіричний і теоретичний.

Емпіричним є рівень накопичення інформації і фактів на тему досліджуваних об’єктів. Тут об’єкт відображається з позиції відносин і зв’язків, доступних для споглядання. Цей рівень тісно пов’язаний з чуттєвим сприйняттям, а основними методами емпіричного пізнання є:

 • Науковий факт, тобто предмет, явище чи дію, існуючу об’єктивно. Те, що було у минулому або є зараз. Але на відміну від простого факту, науковий описують за допомогою спеціальної мови. З допомогою наукових фактів можна підтвердити або спростувати.
 • Моделювання, при якому об’єкт дослідження замінюють яким-небудь іншим об’єктом, подібним з оригіналом, тобто моделлю. Найчастіше до моделювання звертаються, коли є якісь труднощі в роботі з оригіналом.
 • Спостереження, що є початковим етапом емпіричного дослідження. Його суть полягає в отриманні чуттєвої інформації про об’єкт пізнання. Спостереження допомагає отримати дані про зовнішньому вигляді і якості об’єкта.
 • Експеримент, що складається в науково поставлений досвід над досліджуваним явищем в керованих умовах. За допомогою експерименту можна виділити явище в чистому вигляді, що спрощує отримання об’єктивної інформації про нього.

Проте вищим рівнем наукового пізнання є теоретичний рівень. Якщо на емпіричному рівні матеріал про об’єкт або явище накопичується і вивчається, то на теоретичному з’являється можливість пізнати його суть і зрозуміти закони та закономірності, за якими він існує.

Головні методи теоретичного пізнання:

 • Аналіз, суть якого полягає в розкладанні цілого на окремі елементи (властивості, сторони, частини).
 • Синтез, суть якого полягає в сполученні окремих елементів в одне ціле.

Аналіз і синтез – це два протилежних методу, але вони тісно пов’язані, оскільки являють собою різні аспекти цілісного пізнавального процесу. Цікаво те, що ці два методи використовуються всіма науками.

 • Індукція – метод, у якому робляться умовиводи від приватного до загального. Притаманний наук, спирається на досвід, тобто коли фактичний матеріал нагромаджується й узагальнюється.
 • Дедукція – метод, у якому робляться висновки від загального до приватного. Характерний для теоретичних наук, роблять логічні висновки щодо приватних фактів.

Як і перші два, ці методи відрізняються, але також взаємопов’язані, будучи різними сторонами пізнавального процесу. Обидва методи засновані на наявності зв’язків між загальним, одиничним й особливим.

 • Гіпотеза – особливий спосіб мислення, що передбачає формулювання припущення, його розвиток і доказ. Побудова гіпотез – один з основних шляхів для створення наукових теорій. Спочатку наукове розуміння якогось явища представляється у вигляді гіпотези, і якщо згодом вона доводиться і підтверджується на практиці, вона може перерости в наукову теорію – істинне і перевірене на практиці знання.
 • Формалізація – метод закріплення результатів пізнання в точних твердженнях і поняттях.

Крім названих, на теоретичному рівні є ще кілька додаткових методів:

 • Історичний метод – уявне відтворення якого-небудь історичного процесу розвитку.
 • Логічний метод – відображення якого-небудь історичного процесу через систему понять у теоретичній формі.
 • Наукове передбачення – метод, заснований на пізнанні закономірностей об’єктивної дійсності і знанні про події майбутнього.

Крім цих методів (їх можна назвати загальнонауковими), є і більш специфічні, такі як метод матеріалістичної діалектики, интуитивизм, прагматизм і аксіологічний підхід, що відносяться до філософських методів, а також порівняльний, соціологічний, логічний, формально-юридичний, статистичний та кібернетичний методи, що відносяться до категорії частнонаучных. Саме таку багаторівневу концепцію методологічного знання можна спостерігати сьогодні.

Напрямки теорії пізнання

Як вже стало зрозуміло, єдиної думки щодо того, що відіграє в процесі пізнання вирішальну роль – відчуття чи розум – досі немає. У зв’язку з цим можна виділити кілька основних напрямів теорії пізнання.

 • Сенсуалізм. Нерідко його називають теорією пізнання Локка, оскільки саме англійський філософ і педагог Джон Локк в 17 столітті розвивав його ідеї. Сенсуалізм вважає, що сприйняття і відчуття є головною і основною формою достовірного знання. Базовий принцип напрямки свідчить, що в розумі немає нічого, чого не могло б не бути в почуттях. І будь-яке нове знання виникає з чуттєвої сфери, коли розум замикається в сфері відомого. Іншими яскравими представниками сенсуалізму є його, можна сказати, основоположники – давньогрецькі філософи Епікур і Протагор, а також французький філософ XVIII століття Етьєн Бонно де Кондильяк.
 • Раціоналізм – протилежність сенсуализму. Згідно йому, людське пізнання і дії ґрунтуються саме на розумі. Даний напрямок в свій час підтримувався безліччю мислителів, тому його не можна відносити до рисами яких-небудь філософських течій. Також раціоналісти по-різному дивляться на місце розуму в пізнанні. Серед відомих представників можна виділити Георга Гегеля, Рене Декарта, Готфріда Лейбніца та Бенедикта Спінозу, а також Іммануїла Канта, що починав з традиційного раціоналізму, але згодом створив свою філософію, засновану на симбіозі раціоналізму з емпіризмом.
 • Скептицизм. Це напрям теорії пізнання висуває в якості принципу мислення сумнів, особливо сумнів в істині. Скептицизм буває буденним, науковою, методологічною, філософським та релігійним. В будь-якому вигляді йому властива песимістична позиція: він не заперечує того, що світ можна пізнати, але сумнівається в можливості цього за допомогою наявних у людини засобів. Головні представники скептицизму: Франциско Санчес, Давід Юм, П’єр Бейль і Мішель Эйкем де Монтень.
 • Агностицизм. Це посилений варіант скептицизму. Теорія пізнання Канта часто наводиться, як яскравий зразок агностицизму. Згідно їй, дійсність принципово неможливо пізнати, і пізнати можна лише реальність, спотворену досвідом і почуттями. Також агностики вважають неможливим довести або спростувати ідеї і твердження, засновані на суб’єктивному досвіді. Серед найбільш відомих агностиків можна назвати, крім Канта, Томаса Хакслі, Бертрана Рассела, Чарльза Дарвіна, Альберта Ейнштейна, Карла Сагана.

Такими є на сьогоднішній день основні напрямки теорії пізнання. Але наша розповідь буде не повним, якщо ми не згадаємо разом з ними і про декількох концепціях істини, адже до теорії пізнання вони мають саме пряме відношення.

Трохи про концепції істини

У філософії істина відповідає комплексу концепцій, за допомогою яких можна відрізнити достовірне знання від недостовірного, виходячи з того, як воно узгоджується з дійсністю, а також з того, наскільки воно є суперечливим або логічно несуперечливим. Власне, істинність і є наріжний камінь пізнання взагалі.

Вчені виділяють такі концепції істини:

 • Класична концепція (концепція Платона і Аристотеля). Істиною в ній виступає відповідність знань людини того, як все відбувається в реальному світі. Ця концепція сама популярна в наукових і філософських колах, і служить основою діалектичного матеріалізму, заснованого Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом.
 • Априористская концепція. Тут істиною служить доопытное пізнання розуму і чуттєвості, які складають свідомість людини. Саме вони є мірилом одержуваної інформації та істиною. Свідомість – це джерело правил зовнішнього світу, унаслідок чого ці правила подібні до істини. Таких поглядів дотримувався Іммануїл Кант і його однодумці.
 • Онтологічна концепція. Істина – це вся дійсність одночасно, і окремі речі істиною бути не можуть. Ціле тут не є сумою частин, а тому достовірним може бути лише знання, сполучна всі частини. Прихильниками цієї концепції були відомий німецький філософ Мартін Хайдеггер і російський містик і релігійний мислитель Володимир Сергійович Соловйов.
 • Когерентна концепція. Згідно їй, істинне знання є впорядкованим і несуперечливим, і істиною можна вважати логічну коректність і правильність. Також істиною може бути несуперечність припущень щодо фундаментального наукового знання. Відомі прихильники когерентної концепції: Бертран Рассел, Людвіг Вітгенштейн і Альфред Тарський.
 • Прагматисткая концепція. Істинним може бути лише те знання, яке може забезпечити певний реальний результат. Тобто істина тут – це результативність і користь знання. Ці ідеї у свій час поділяв філософи Вільям Джеймс і Чарльз Пірс.
 • Конвенционалистская концепція. В ній істиною є результат гласного чи негласного угоди між учасниками процесу пізнання, і за умови, що знання не просто доведені, але і узгоджуються один з одним. Представники цієї концепції: Томас Семюел Кун і Хіларі Уайтхолл Патнем.
 • Экзистенциалистская концепція. Враховуючи те, що екзистенційний стан – це стан занурення людини в духовну сферу і пошук сенсу життя, істина в цій концепції ототожнюється з цінностями. А критеріями істини служать духовний розвиток і творча самореалізація. До экзистенциализму схилялися Карл Ясперс, Серен К’єркегор, Микола Олександрович Бердяєв і деякі інші відомі мислителі.

Досягти істини в процесі пізнання, яким би шляхом це не відбувалося, неможливо, якщо відсутня конкретна мета, якої найчастіше є сама істина. Виходячи з цього, важливо розуміти, що у випадках, коли досягти істини ще не вдалося, людина повинна мати впевненість, в тому, що це неодмінно станеться. І тут розмова вже починається про віру, що в черговий раз вказує нам на те, наскільки об’ємна і безмежна теорія пізнання, і як важко описати її за допомогою громадської мови.

Але мета статті і не полягала в тому, щоб дати вичерпні пояснення теорії пізнання. Нашим завданням було познайомити вас із загальними та основними поняттями в гносеології і коротко передати її суть. Теорія пізнання відіграє серйозну роль у пізнанні людиною навколишнього світу і себе самого. Вона досліджує пізнання і все, що тільки може бути з ним пов’язано, а таких питань, як ми бачимо, дуже багато.

Гносеологія вже встигла пройти чималий шлях, але все ще продовжує розвиватися, внаслідок чого з’являються нові концепції, підходи та ідеї. І межі цьому розвитку, найімовірніше, не буде ніколи. Якщо ж вас цікавлять більш приватні питання на тему теорії пізнання, вам неминуче доведеться звернутися до сторонніх джерел, яких сьогодні можна знайти чимало. І вже перші відповіді на свої питання ви можете отримати з цього невелике відео від кандидата історичних наук Зарапіна Романа Валерійовича.

Сподобалася стаття? Приєднуйтесь до наших спільнот у соцмережах або каналу в Telegram і не пропускайте вихід нових корисних матеріалів:
TelegramВконтактеFacebook