10 популярних і корисних концепцій менеджменту

10 популярных и полезных концепций менеджмента

В даний час в системах управління все більшого значення набувають особливості змін зовнішнього середовища і питання взаємодії з нею, а також інновації в діяльності окремих підприємств і їх орієнтації в постійно мінливих умовах. Пошук рішень пов’язаних з цими процесами проблем послужив поштовхом для появи і розвитку нових концепцій менеджменту, які спрямовані на забезпечення більш ефективного функціонування організацій в сучасному світі. Далі ми коротко розглянемо 10 найбільш популярних в наші дні таких концепцій.

1
«Концепція » 7-S» Маккінсі (7-S Framework, McKinsey)

Вперше «Концепція » 7-S» була застосована американською консалтинговою компанією «McKinsey» на початку 1980-х років. Вона являє собою модель менеджменту, що описує 7 основних факторів організації діяльності компанії найбільш ефективним і цілісним способом. Це загальні цінності (shared values), стратегія (strategy), структура (structure), системи (systems), співробітники (staff), стиль (style) і навички (skills). Всі ці фактори в сукупності визначають функціонування компанії. І менеджери зобов’язані враховувати всі ці фактори, щоб забезпечити успішність її діяльності. Крім того, ці фактори взаємозалежні і недостатня увага до одного може спричинити за собою недоліки в іншому, а відносна важливість кожного окремого фактора час від часу може змінюватися.

Перевагою цієї моделі є те, що вона служить діагностичним інструментом при аналізі ефективності будь-якої організації і дозволяє направити організаційні зміни в потрібному напрямку, а також те, що в ній поєднуються конкретні і раціональні елементи з неконкретними і емоційними.

2
«Конкурентна перевага» Портера (Competitive Advantage, Porter)

Модель конкурентної переваги передбачає перетворення конкурентної стратегії в форму настання або захисту, з метою створення міцної позиції в певній галузі. Це дає змогу не лише випередити конкурентів на ринку і бути на рівень вище їх, але і ефективно повернути інвестиції. Майкл Портер (творець стратегії) вважає, що гарантом ефективності (для компаній вище середнього рівня) є саме стійку перевагу перед конкурентами. А їх може бути два: низькі витрати та їх диференціація. Обидва ці переваги можуть розглядатися у вузькому і широкому значеннях, що дозволить досягти третього конкурентної переваги – фокуса на витратах або фокуса на диференціації, здатного зробити компанію лідером у своєму сегменті.

3
«Комплекс маркетингу» Маккарті (Marketing Mix, McCarthy)

Розробником цієї стратегії є американський маркетолог Джером Маккарті. Його «Комплекс маркетингу» також називають моделлю «4 Пі» (4 p’s). Вона має чотири основні складові: продукт (product), ціна (price), просування (promotion) та розподіл (place). Маркетологи можуть застосовувати її в якості інструменту з надання сприяння в процесі впровадження основної стратегії менеджменту, а також для генерації найбільш оптимального відгуку для цільового ринку шляхом поєднання вищеназваних чотирьох складових. Але тут дуже важливо мати на увазі, що ці змінні є контрольованими і можуть підлаштовуватися під потреби цільової аудиторії і тенденції маркетингової середовища.

4
«П’ять сил Портера (Five Forces, Porter)

Ця розроблена американським економістом Майклом Портером стратегія є особливим інструментом, що дозволяє проаналізувати цінність і привабливість структури галузі. Цей аналіз проводиться за допомогою ідентифікації 5 головних сил:

 • Наскільки легким може бути вхід конкурентів в дану галузь?
 • Можна замінити або здешевити пропонований товар (послугу)?
 • Можуть покупці спільно замовляти великі обсяги продукції?
 • Скільки існує постачальників даної продукції (їх багато чи це монополія)?
 • Наскільки велика конкуренція серед основних «гравців» даного сегменту ринку і чи є серед них домінуючий?

* У ряді випадків може додаватися шоста сила – уряд та його вплив.

5
«Складання карт розуму» Тоні Бьюзена (Mind Mapping, Buzan)

«Карти розуму» англійського письменника і освітнього консультанта Тоні Бьюзена — це дуже популярний інструмент для проведення мозкових штурмів і навчальний метод, за допомогою якого візуально організовуються ідеї і їх взаємозв’язку. Метод нерідко застосовується для графічного відображення зв’язку основної концепції з другорядними у вигляді зручних для сприйняття і запам’ятовування деревовидних діаграм. Крім того, завдяки цим карткам можна здійснювати створення, фіксацію, організацію та передачу як простих для розуміння ідей, так і високо інтерактивних візуальних схем і даних. Зазвичай «Карти розуму» містять центральну проблему (концепцію) – «стовбур дерева», від якого відходять «гілки» — супутні ідеї, пропозиції і т. п.

6
«14 принципів менеджменту» Файоля (14 Principles of Management, Fayol)

Ці «14 принципів менеджменту» були розроблені французьким практиком менеджменту Анрі Файолем. Сюди включені:

 • Поділ роботи — сприяє підвищенню продуктивності
 • Поділ повноважень – сприяє збалансованості обов’язків
 • Дисципліна – забезпечує ефективність виконання поставлених завдань
 • Єдність команди – дозволяє досягти синергетичного ефекту в роботі
 • Єдність напряму – забезпечує роботу всіх співробітників і відділів в одному ключі
 • Субординація індивідуального інтересу – налаштовує команду на досягнення цілей компанії
 • Винагорода – підвищує мотивацію всіх членів команди
 • Централізація – збільшує ефективність роботи організації
 • Скалярна ланцюг – припускає наявність ієрархії повноважень для досягнення єдності напрямки
 • Порядок – служить для мінімізації часових і матеріальних втрат
 • Справедливість – припускає хороше ставлення до всіх співробітників
 • Стабільність персоналу – служить для стабілізації робочого процесу і мотивації співробітників
 • Ініціатива передбачає участь в організації робочого процесу всіх членів компанії
 • Корпоративний дух – служить для стимуляції морального духу співробітників

7
«SWOT-Аналіз» (SWOT Analysis)

«SWOT-Аналіз» вперше був введений в Гарварді в 1963 році професором Кеннетом Ендрюсом. Він допомагає визначити переваги (S), недоліки (W), загрози(T) і можливості (O) компанії, а також оцінити ситуацію, але не може замінити собою процес вироблення стратегії або здійснити якісний аналіз динаміки.

Перевагою «SWOT-Аналізу» є те, що він представляє собою універсальний метод, що застосовується в найрізноманітніших сферах економіки та управління, передбачає вільний вибір елементів для аналізу в залежності від поставлених завдань, застосуємо для оперативних оцінок і стратегічного планування, а також не вимагає спеціальних знань для свого використання.

8
«Ланцюг приросту вартості» Портера (Value Chain, Porter)

«Ланцюг приросту вартості» — це ще одна розробка професора кафедри ділового адміністрування Гарвардської бізнес-школи Майкла Портера. Вона здатна допомогти проаналізувати діяльність організації по створенню конкурентної переваги та цінності.

У «Ланцюжок збільшення вартості» входять:

 • Основні елементи:
  • Вхідна логістика
  • Операції
  • Вихідна логістика
  • Маркетинг і продажі
  • Сервісні послуги
 • Технічна підтримка:
  • Закупівлі
  • Розвиток технологій
  • Управління людськими ресурсами
  • Інфраструктура організації
 • 9
  «Матриця БКГ» (BCG Matrix)

  «Матриця БКГ» була створена Брюсом Д. Хендерсеном – засновником Бостонської консалтингової групи для стратегічного планування і аналізу в маркетингу. На сьогоднішній день ця матриця — найбільш відомий інструмент управління портфелем. Метод заснований на теорії життєвого циклу товарів.

  Основні позитивні моменти «Матриці БКГ»:

  • Матриця дозволяє опрацювати взаємозв’язок між аналізованими параметрами та фінансовими надходженнями
  • Отримані результати мають максимальною об’єктивністю та наочністю, а також легко обчислюються;
  • Аналіз портфеля можна поєднувати з моделлю життєвого циклу товару;
  • Легко розробляється інвестиційна політика і стратегія бізнес-одиниць;
  • Матриця проста для розуміння.

  10
  «PEST-Аналіз (PEST Analysis)

  «PEST-Аналіз» є маркетинговим інструментом, призначеним для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних особливостей зовнішнього середовища, що впливають на діяльність організації. Ці особливості мають величезне значення з позиції стратегічних можливостей створення цінності. Але, як правило, компанії не можуть їх контролювати і, отже, вони повинні розглядатися або як можливості, або загрози. Дуже важливо розуміти, що, в залежності від географічних характеристик (місця розташування і діяльності організації), макроекономічні фактори можуть бути різні. З цієї причини «PEST-Аналіз повинен проводитись всередині країни. Саме ж використання цієї методики може бути застосовне до абсолютно різними напрямками: розвитку бізнесу, науково-дослідної діяльності, планування маркетингу, стратегічного планування і т. д.

  Представлені концепції менеджменту розглянуті нами лише в дуже загальних рисах і кожна з них неодмінного вимагає окремого і поглибленого вивчення. Однак їх різноманіття дає зрозуміти, що шляхи досягнення успіху в бізнесі і функціонування підприємств можуть бути абсолютно різними. А ефективність цих шляхів завжди буде дуже індивідуальна для кожної середовища і ситуації. Більш докладно ознайомитися з розглянутими концепціями ви можете на спеціалізованих сайтах в Інтернеті.